Numer 2/2015 - słowo wstępne

Szanowne Koleżanki i KoledzyJan Suchoronczak

Mijająca pięcioletnia kadencja upłynęła pod znakiem wielu wydarzeń bardzo istotnych dla funkcjonowania naszej organizacji w Okręgu Katowickim. Z satysfakcją mogę zauważyć, że były to wydarzenia pozytywne i twórczo wpływające tak na działalność naszego Związku, jego dorobek materialny, jak i wizerunek. We wszystkich Kołach odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których wybrano władze i delegatów na Zjazd Okręgowy. Z dużą satysfakcją przyjąłem informację, że w zdecydowanej większości Kół pozytywnie oceniono pięcioletnią kadencję władz, co skutkowało ponownym wyborem, zaś mandaty delegatów na Zjazd Okręgowy powierzono Koleżankom i Kolegom znanym z rozwagi i dbałości o dobro Związku. XXI Zjazd Delegatów naszego Okręgu to czas na podsumowanie tego okresu i przypomnienie zrealizowanych zadań i inicjatyw. W czasie ostatniej kadencji obchodziliśmy 90- tą Rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Ten okres historii Polskiego Związku Łowieckiego w naszym Okręgu to przede wszystkim wysiłek wielotysięcznej rzeszy myśliwych dbających o zachowanie i odnowienie bogactwa przyrody naszych pól i lasów. Działania trudne bo prowadzone w wysoko uprzemysłowionym i zurbanizowanym rejonie Polski. W tym środowisku, krainie węgla i stali, obok nas ludzi, żyją wolni i bytują inni
mieszkańcy tej ziemi: zwierzęta, którymi my, myśliwi gospodarujemy i opiekujemy się, ponosząc pełną odpowiedzialność za ich przetrwanie w przyrodniczym krajobrazie Śląska i Zagłębia. Okręgowa Rada łowiecka, którą mam zaszczyt kierowa, systematycznie w celu realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu, dokonywała na swych posiedzeniach oceny realizacji zadań w zakresie gospodarki łowieckiej i promocji PZŁ. Sprawnie i z dużym zaangażowaniem pracowały komisje problemowe ORL pomagając realizować zadania statutowe PZŁ i określać propozycje działań Zrzeszenia w przyszłości. Corocznie pozytywnie ocenialiśmy działalność Zarządu Okręgowego, którego członkowie pod kierownictwem Przewodniczącego kompetentnie, z dużą sprawnością i zaangażowaniem rozwiązywali trudne problemy, w tym inwestycyjne, finansowe i organizacyjne. Dużym wsparciem działalności naszego Okręgu była sumienna i efektywna praca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Łowieckiego i Okręgowego rzecznika Dyscyplinarnego.
Za współprace w mijającej kadencji dziękuję wszystkim Koleżanko i Kolegom, życząc merytorycznych obrad XXI Okręgowego Zjazdu delegatów PZŁ Katowice.

Darz Bór
Jan Suchorończak
Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Prezes ORŁ w Katowicach

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L