Numer 4/2015 - słowo wstępne

wst 4 2015

Dzisiaj u progu nowego roku stajemy przed nowymi wyzwaniami wymagającymi od nas pełnego zaangażowania i determinacji w działaniu.

Z dużą niecierpliwością i niepewnością oczekujemy na nową Ustawę Łowiecką, która będzie miała największy wpływ na kształt i funkcjonowanie całego związku w nadchodzących latach. Trzeba mieć nadzieję, że ustawa o której mowa będzie uwzględniała propozycje PZŁ oraz uwzględni w racjonalny sposób oczekiwania zainteresowanych grup społecznych i organizacji samorządowych w tym rolników. Nadzieja na dobrą Ustawę Łowiecką znajduje uzasadnienie w faktach, że cała nasza działalność mimo wielu przeciwników znajduje wsparcie i zrozumienie wśród licznej grupy posłów, senatorów, przedstawicieli rządu, samorządów wszystkich szczebli oraz społeczności lokalnych, z którymi współpraca układa się coraz lepiej. Doceniona jest troska i działania myśliwych na rzecz ochrony przyrody zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia racjonalne użytkowanie zasobami polskiej przyrody i populacjami zwierzyny łownej, utrzymaniu równowagi w ekosystemie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków oraz poprawy warunków ich bytowania. Ma to szczególne znaczenie w naszym Okręgu, ponieważ żyjemy i działamy w znacznym stopniu w zdegradowanym przez przemysł środowisku oraz najbardziej uprzemysłowionej i zurbanizowanej części kraju.

Szanowne Koleżanki i Koledzy czeka nas wielka praca nad docieraniem z prawdą o łowiectwie i jego znaczeniu dla gospodarki narodowej do szerokich kręgów społecznych w tym również młodzieży.

Budowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w dzisiejszych czasach nie jest zadaniem łatwym i prostym. W działaniach tych potrzebujemy sprzymierzeńców z różnych środowisk, a w szczególności leśników, z którymi wspólnie realizujemy zadania w zakresie ochrony przyrody i gospodarki zwierzyną łowną. Mam również głębokie przekonanie, że ważną rolę w ocieplaniu wizerunku myśliwych i łowiectwa mają kobiety, które w coraz większej liczbie wstępują do PZŁ. Doceniają to nie tylko naczelne władze PZŁ, które powołały przy Zarządzie Głównym PZŁ ”Klub Dian”. Doceniamy to również my w Okręgu Katowickim. Na ostatnim posiedzeniu ORŁ w Katowicach w dniu 21.12.2015 powołano do życia Komisję Kobiet Polujących, która działa na równych prawach z innymi organami i komisjami okręgowymi. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że decyzja ta była ze wszech miar słuszna, a przekonanie to wynika z przyjętego ambitnego programu działania ukierunkowanego na dziedziny i środowiska będących dotąd na uboczu naszych zainteresowań.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, myślę, że jednym z najważniejszych naszych działań w nowym roku i całej rozpoczynającej się kadencji jest hasło, które bardzo mocno zostało zaakcentowane na naszym zjeździe okręgowym oraz zjeździe krajowym - „Promocja przede wszystkim”. Nasilenie działań promocyjnych łowiectwa staje się konieczne i jest nieodzowne.

W tym celu musimy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, w tym nasze „Gwarectwo Myśliwych”, zaliczane do mediów lokalnych o których znaczeniu mówiłem na Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ zabierają głos w dyskusji. W promocji łowiectwa coraz większego znaczenie nabiera internet.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że czasami niefortunne zdjęcie, czy nie przemyślany wpis na stronie internetowej może przynieść więcej szkody niż pozytywnej promocji, dając tym samym pole do popisu naszym zdeklarowanym przeciwnikom. W promocji popularyzacji łowiectwa należy wykorzystywać również uczestnictwo w lokalnych uroczystościach i imprezach okolicznościowych oraz spotkaniach z młodzieżą.

Szanowne Koleżanki i Koledzy sympatycy łowiectwa, z okazji Nowego Roku życzę wszystkim dużo zdrowia wszelkiej pomyślności, optymizmu i sukcesów w realizacji podejmowanych wyzwań oraz wielu radosnych i wspaniałych chwil na niwie łowieckiej i życiu prywatnym.

Darz Bór
Członek Naczelnej Rady Łowieckiej
Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach
Janusz Kmiecik

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L