Numer 2/2016 - słowo wstępne

2016 2 wstepniak

Jednym z poważnych problemów, z jakimi musiały i muszą mierzyć się koła łowieckie jest wyrównywanie rolnikom szkód łowieckich. W dotychczasowym systemie dużą rolę w realizacji tego obowiązku, spoczywającego na dzierżawcy obwodu łowieckiego odgrywało utrzymywanie partnerskich stosunków myśliwych z rolnikami. Od 2017 roku nastąpi zmiana, której skutki dla kół łowieckich trudno przewidzieć. Jest ona wynikiem przyjętej 20 maja br. przez Sejm nowelizacji ustawy prawo łowieckie. Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Za szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia - 350 zł, za daniela - 135 zł, za sarnę - 105 zł i za dzika - 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska. Wprowadzana zmiana zdejmuje z myśliwego obligatoryjny obowiązek szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, co nie oznacza, że nie będzie przy nich obecny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych mają składać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wojewody bądź wójta bądź burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Czy zdjęcie z myśliwych obligatoryjnego obowiązku szacowania szkód, będzie owocowało brakiem zainteresowania szkodami powodowanymi przez zwierzynę? Nie. Ponieważ w konsekwencji dalszych działań może zabraknąć w budżecie pieniędzy, a najprostszym sposobem ich zdobycia będzie zwiększenie stawek za planowaną zwierzynę. Nowy model szacowania szkód łowieckich powoduje, że myśliwy przestanie być sędzią we własnej sprawie, ale nadal powinniśmy być zainteresowani ograniczaniem szkód. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do zapoznania się z tekstem ustawy ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/219_u/$file/219_u.pdf.

Darz Bór
Jan Suchorończak
Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ
Prezes ORŁ w Katowicach

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L