„Myśliwi kształtują środowisko” - konkurs dla kół łowieckich

Redakcja Gwarectwa Myśliwych, w porozumieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ i Okręgową Radą Łowiecką w Katowicach, ogłasza dla kół łowieckich naszego okręgu konkurs „Myśliwi kształtują środowisko”.

Zasady Konkursu

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla kół łowieckich z Katowickiego Okręgu Łowieckiego.

Cel: Pokazanie, w warunkach konkursowej rywalizacji, projektów kształtujących bioróżnorodność środowiska zrealizowanych przez koła łowieckie na terenie dzierżawionych obwodów, zgodnie z celami Ustawy Prawo Łowieckie – artykuły 1 i 3 pkt. 1,2,3 oraz Statutu PZŁ paragraf 6, pkt. 1 i 2.

Dodatkowymi celami są:

  • wypromowanie zgłoszonych projektów w mediach dla pokazania proekologicznych działań agend Polskiego Związku Łowieckiego nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem polowania, dla kształtowania rzeczywistego obrazu zadań łowiectwa oraz poprawy wizerunku myśliwych i organizacji łowieckiej,
  • pokazanie zarządom kół łowieckich możliwości wzbogacenia łowisk oraz pozyskania środków unijnych przeznaczonych na działalność proekologiczną

Założenia regulaminu konkursu

  • zgłoszenia mogą obejmować wszystkie projekty zrealizowane do tej pory przez koła łowieckie. Czas realizacji zgłaszanych projektów nie ma znaczenia – szczególnie wartościowe są projekty zrealizowane przed laty, pielęgnowane i pełniące od tamtego czasu swoją rolę w środowisku.

Wyodrębnia się do osobnej oceny dwie grupy tematyczne:

  1. zagospodarowanie nieużytków a w szczególności budowę remiz, trwałych użytków zielonych itp., z myślą o poprawie warunków bytowania zwierząt dziko żyjących
  2. odtworzenie zarośniętych lub zniszczonych oczek wodnych, stworzenie zbiorników małej retencji dla poprawy warunków życia dzikiej kaczki i innych ptaków i zwierząt żyjących z środowisku wodnym.

Zadania zrealizowane w obu grupach tematycznych będą oceniane oddzielnie.

Dokumentacja zgłoszonych projektów powinna obejmować część opisową oraz fotograficzną i powinna być podpisana przez dwóch członków zarządu koła. Zgłoszenia przyjmuje Redakcja Gwarectwa Myśliwych oraz ZO PZŁ w Katowicach.

Wszystkie ciekawe projekty, w tym szczególnie projekty najlepsze przedstawione zostaną w Gwarectwie Myśliwych oraz w miarę możliwości w innych mediach łowieckich i poza środowiskowych.

Komisja Konkursowa powołana zostanie przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach.

Nagrody ufunduje ZO PZŁ w Katowicach oraz sponsorzy.

Artykuł stanowiący genezę konkursu został wydrukowany w numerze 3 Gwarectwa.

Można go przeczytać tutaj.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L

Orez-P

2017 3sl